Salgsvilkår

1.Tilbud

Et tilbud oppgis uten bindende faktorer for partene i tilbudet. Tilbudet er gyldig i det tidsrommet som angis i tilbudet. Hvis gyldighetsperioden ikke er spesifikt angitt, er den 30 dager fra datoen for tilbudet. For lagervarer og utgåtte produkter gjelder tilbudet med forbehold om mellomsalg.

Tilbudet og tilhørende tekniske data, bilder, tegninger, beregninger og annen dokumentasjon er selgerens eiendom og anbudsmottakeren har ikke rett til å anvende dem til ulempe for selgeren eller avsløre dem til en tredjepart eller utnytte de tilpassede tekniske løsningene som inngår i tilbudet.

Hvis den faktiske bestillingen ikke stemmer overens med informasjonen eller beløpet som er angitt i tilbudet, har selgeren rett til å kontrollere leveransen eller prisen i henhold til de endelige opplysningene. Hvis kjøperens bestilling avviker fra tilbudet, anses salget å være gjort i henhold til vilkårene i tilbudet, såfremt selgeren ikke har skriftlig bekreftelse på noe annet. Hvis prisen ikke er avtalt, er kjøpesummen den aktuelle prisen som debiteres av selgeren.

En avtale basert på tilbudet oppstår når kjøperen har gitt sin godkjenning av tilbudet. Ellers vil transaksjonen skje når selgeren har bekreftet bestillingen eller levert produktet. Tilbudet vil være bindende først etter at det er sendt en skriftlig bestillingsbekreftelse. Kjøperen er ansvarlig for å kontrollere at bestillingsbekreftelsen er korrekt.

 

2.Leveransetid

Med mindre annet er avtalt, beregnes leveransetiden fra det seneste av følgende tidspunkter: (1) datoen for inngåelse av avtalen, (2) mottakelse av en avtalt sikkerhet eller forskuddsbetaling, (3) nødvendig leveranseinformasjon er gitt av kjøperen.

Leveransen anses å ha skjedd i rett tid hvis varene er sendt fra selgeren innen leveransetiden, eller hvis varene er erklært klare til å sendes eller kontrolleres. Hvis kjøperen ikke gjennomfører sine handlinger i rett tid eller hvis bestillingsprosessen blir forsinket, f.eks. på grunn av endringer, har selgeren rett til å forlenge leveransetiden, såfremt selgeren ikke finner det bedre å utøve retten sin til å heve avtalen.

Forsinket leveranse gir kjøperen rett til erstatning bare hvis en skriftlig avtale er inngått på forhånd. Når produsenten av produktet eller den som selgeren kjøper varene fra ikke har oppfylt sin kontrakt, noe som resulterer i at selgerens leveranse blir forsinket, er ikke selgeren forpliktet til å kompensere kjøperen for eventuelle skader forårsaket av dette.

Hvis leveransen blir forsinket eller avbrutt på grunn av force majeure, frigjøres selgeren fra ansvaret og selgeren forbeholder seg retten til å heve avtalen helt eller i den grad det gjelder leveransetiden. Force majeure omfatter bl.a. arbeidskonflikter og enhver annen omstendighet som er utenfor partenes kontroll, f.eks. brann, krig, mobilisering eller militær innkalling av tilsvarende omfang, beslagleggelse, handel- og valutabegrensninger, opptøyer og opprør, skade på utstyr eller andre faktorer som forårsaker produksjonsforstyrrelser, mangel på transportmidler, forstyrrelser i tog-, skip- og havnetrafikk eller i andre sentre for trafikk, forsinkede forsendelser eller annen transport, uforutsigbare avslag i produksjonen, tapte, feilaktige eller forsinkede leveranser av produksjonskomponenter, halvfabrikata, råvarer, energi eller lignende, generell knapphet på varer og feil i eller forsinkelser i leveranser fra underleverandører, forårsaket av de nevnte grunnene og andre lignende forhold eller faktorer, som er av slik art at selgeren ikke kan kontrollere dem.

Hvis kjøperen ikke kan ta imot leveransen til avtalt tidspunkt, er kjøperen forpliktet til å utføre den avtalte betalingen som om varene ble levert. I dette tilfellet ordner selgeren med lagring av varene på kjøperens ansvar og bekostning. På separat forespørsel fra kjøperen holder selgeren varene forsikret på kjøperens bekostning.

 

3.Leveransemengde

Med mindre noe annet er avtalt, har selgeren rett til enten over- eller underleveranse av 10 % av den avtalte leveransemengden.

 

4.Forpakning

Forpakning og eventuelle fraktkostnader prissettes på et kostnadsbasert grunnlag.

 

5.Betalingsvilkår

Betalingen skal utføres innen den tiden og på den måten som er angitt i avtalen mellom partene. Betalingsperioden er 14 dager fra fakturadatoen hvis noe annet ikke er avtalt.

Hvis det før leveransen finnes mistanke om at kjøperen ikke kan oppfylle de betalingskravene som rettes mot kjøperen, forbeholder selgeren seg retten til å kreve sikkerhet av kjøperen. I dette tilfellet har selgeren rett til å heve avtalen hvis selgeren ikke anser sikkerheten for å være tilstrekkelig.

Ved forsinket betaling debiteres en forsinkelsesrente på 8 % i forsinkelsesperioden beregnet fra forfallsdatoen i fakturaen. Selgeren har også rett til å kreve tilbake rimelige innkrevingskostnader. Selgeren kan varsle skriftlig om at han avbryter fullføringen av sine forpliktelser inntil selgeren har mottatt betalingen eller kjøperen har stilt en akseptabel sikkerhet. Kjøperen har ikke rett til å fremme erstatningskrav som følge av denne forsinkelsen. Hvis kjøperen ikke betaler den forfalte fordringen, har selgeren rett til å heve avtalen med et skriftlig varsel.

Eiendomsretten til varene overføres til kjøperen etter at hele kjøpesummen er betalt til selgeren, med mindre noe annet er avtalt.

 

6.Forsikring

Partene sørger for at varene er forsikret i henhold til ansvarsfordelingen i henhold til avtalte leveransevilkår. Annen forsikring må avtales separat.  Hvis leveransevilkårene ikke er avtalt, gjelder «Ex Works» i samsvar med INCOTERMS tolkningsregler i inngåelsen av avtalen.

 

7.Reklamasjon

Hvis de leverte varene er defekte og hvis selgeren kan holdes ansvarlig med hensyn til omstendighetene, er selgeren innen rimelig tid forpliktet til å ta tilbake varene, erstatte dem, reparere dem eller rekonstruere de defekte varene under forutsetning om at kjøperen har levert en reklamasjon for varene innen 10 dager etter mottakelse av leveransen. På håndlagde varer som storsekker og kofferter er små defekter tillatt. Selgeren er ikke ansvarlig for å betale erstatning for direkte eller indirekte skade som kan være påført kjøperen eller tredje part av de defekte varene. Selgeren er ikke ansvarlig for å kompensere for indirekte skader som er påført kjøperen ved forsinkelse eller feilaktig leveranse, som produksjonstap, tapt fortjeneste eller annen økonomisk følgeskade. Når kjøperen har kontroll over produktet, er ikke selgeren ansvarlig for skade som produktet har påført fast eller løs eiendom eller noe som er et resultat av en slik skade.

Selgeren er ansvarlig for produktets kvalitet eller andre egenskaper utelukkende i henhold til informasjonen som er definert i avtalen og andre spesifikke handelsrelaterte opplysninger som er gitt skriftlig av selgeren. Produktet inneholder bare de egenskapene som er nevnt i bestillingsbekreftelsen, med mindre noe annet er skriftlig avtalt mellom de to partene. For eksempel er UV-beskyttelse på PP-sekker ikke en standardegenskap og korrugerte PP-ark har ikke koronabehandling som standard, dette er tilleggsegenskaper. Dessuten er f.eks. koronabehandling en egenskap som foreldes over tid. Ved mottakelse er kjøperen ansvarlig for å kontrollere kvaliteten på de leverte produktene og at leveransen er korrekt.

Selgerens ansvar for direkte skader er begrenset til kjøpesummen som kjøperen har betalt. Selgerens ansvar gjelder ikke feil som er forårsaket av bruksforhold som skiller seg fra forholdene som kreves i avtalen, feilaktig bruk av produktet, normal slitasje eller normal forringelse av produktet.

Etter oppdagelse av feilen er kjøperen ansvarlig for å iverksette umiddelbare tiltak for å minimere skadene.  Hvis kjøperen ikke gjør dette, mister kjøperen retten til å fremme krav for en slik skade, som ville ha vært unngått med de iverksatte tiltakene. Kjøperen er ansvarlig for merkostnadene i forbindelse med fjerning av feilen og som skyldes produktets posisjon utenfor bestemmelsesstedet som på tidspunktet for inngåelse av avtalen ble meldt til selgeren for leveranse, eller om det mangler, leveransestedet. Hvis selgeren ikke er ansvarlig for feil i produktet, har selgeren rett til erstatning for arbeidet og kostnadene som reklamasjonen medfører.

 

8.Løsning av uoverensstemmelser

Uoverensstemmelser mellom avtalepartene vil først og fremst bli løst gjennom forhandlinger mellom partene.  Tvister skal avgjøres ved voldgift i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

9. Prisfeil

Zymotec Oy forbeholder seg retten til å kansellere en bestilling i tilfelle en klar og vesentlig prisfeil. Dette refererer til en mulig prisfeil i et produkt i en nettbutikk på en slik måte at prisen på produktet avviker så betydelig og tydelig fra produktets normale prisnivå at gjennomsnittsforbrukeren vil bli ansett å ha forstått feilen i spørsmål. En klar prisfeil vil for eksempel være at prisen på et produkt er EUR 0,00 eller ingen pris i det hele tatt, eller hvis prisen på et produkt til hundrevis av euro er så lav at det generelt anses å være feil. Det samme gjelder fraktkostnader.